Lý thuyết hóa 11CB --> Chương 5 - Hidrocacbon no --> Ankan: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

Ankan: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

24h.edu.vn - Ankan: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

 Ankan: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

I. Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp

Ankan (parafine) là những Hidrocarbon no không có mạch vòng.

Ankan đơn giản nhất là metan CH4, cùng với các ankan khác C2H6, C3H8, C4H10,… tạo thành dãy đồng đẳng của metan có công thức chung C2H2n+2. n1

Một số ankan đầu dãy đồng đẳng: xem bảng 1/82

Tên gọi gốc Hidrocarbon = tên gọi ankan tương ứng, đổi đuôi "an" thành "yl".

Gọi tên ankan có nhánh theo danh pháp quốc tế

B­ước 1: Chọn mạch chính là mạch cacbon dài nhất và chứa nhiều nhánh nhất

B­ớc 2: Đánh số mạch chính bắt đầu từ đầu gần nhánh hơn và tổng số chỉ vị trí nhánh là nhỏ nhất

B­ước 3: Gọi tên

Số chỉ vị trí nhánh - Tên nhánh Tên mạch chính

II. Tính chất vật lý:

- Từ C1 đến C4 là chất khí

- Từ C5 đến C17 lỏng

- Từ C18 trở về sau rắn.

- Khối lượng càng lớn thì Ts, Tnc càng cao

- Ankan nhẹ hơn nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

III. Cấu tạo:

- Phân tử metan có 4 liên kết xích ma hướng về 4 đỉnh của một tứ diện đều

- Các góc HCH, HCC, CCC vào khoảng 109,5o

- Vì vậy mạch carbon trong các phân tử ankan là đường gấp khúc.

- Các liên kết C-C và C-H trong pt là những liên kết cộng hóa trị σ gần như không phân cực.


24h.edu.vn